معیشت بازار

( مَعِیشَت بازار )
{ مَعی + شَت + با + زار }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - (مراداً) بازاری، معیشت)