ذکور

( ذُکُور )
{ ذُکُور }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - نَر، مرد (جمع)۔