تلقیب

( تَلْقِیب )
{ تَل + قِیب }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - لقب دنیا۔