زرد روئی

( زَرْد رُوئی )
{ زَرد + رُو + ای }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - شرمندگی، خجالت، ندامت۔