زرد چشم

( زَرْد چَشْم )
{ زَرْد + چَشْم }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - باز، شکاری پرند۔