شعر و سخن

( شِعْر و سُخَن )
{ شِع + رو (و مجہول) + سُخَن }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - شعر و شاعری، شاعری۔