ٹھگ بازی

( ٹَھگ بازی )
{ ٹَھگ + با + زی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - چالاکی، بے ایمانی، بدمعاشی۔