زربخشی

( زَربَخْشی )
{ زَر + بَخ + شی }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - سخاوت