مفاد پسند

( مَفاد پَسَنْد )
{ مَفاد + پَسَنْد }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خود غرض، مطلبی، مفاد پرست۔