مونو پلی

( مونو پَلی )
{ مو (و مجہول) + نو (و مجہول) + پَلی }
( انگریزی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - (معاشیات) بلاشرکتِ غیرے اجارہ داری۔