شریف النفسی

( شَرِیفُ النَّفسی )
{ شَری + فُن (ا، ل غیر ملفوظ) + نَف + سی }
( عربی )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - نیک دلی، بزرگی، شرافت۔