شریف آدمی

( شَرِیف آدْمی )
{ شَرِیف + آد + می }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بھلامانس، نیک طینت آدمی۔