شمشیر تیز

( شَمْشِیرِ تیز )
{ شَم + شی + رے + تیز (ی مجہول) }

تفصیلات


اسم آلہ
١ - باریک دھار کی تلوار، تیز تلوار۔