شگفتہ خاطر

( شَگُفْتَہ خاطِر )
{ شَگُف + تَہ + خا + طِر }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوش طبع، خوش دل، خوش مزاج، خوش و خرم۔