شگفتہ خاطری

( شَگُفْتَہ خاطِری )
{ شَگُف + تَہ + خا + طِری }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خوشی و خرمی، خوش دلی، خوش مزاجی۔