شگفتہ دل

( شَگُفْتَہ دِل )
{ شَگُف + تَہ + دِل }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوش و خرم، باغ و بہار۔