شکن در شکن

( شِکَن دَر شِکَن )
{ شِکَن + دَر + شِکَن }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - (عموماً زلف یا گیسو کی صفت کے طور پر) پیچ دار، بل دار، خم بر خم۔