معظم

( مُعَظَّم )
{ مُعَظ + ظَم }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - عظمت والا، بزرگی دیا گیا، بزرگ، واجب التعظیم، باعظمت، شریف۔