تلوریا

( تَلْوَرْیا )
{ تَل + وَر + یا }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت نسبتی
١ - تلواریا۔