شگفتہ کاری

( شِگُفْتَہ کاری )
{ شِگُف + تَہ + کا + ری }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - شگفتگی، خوش دلی۔