شگفتہ مزاج

( شِگُفْتَہ مِزاج )
{ شِگُف + تَہ + مِزاج }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خوش دل، شگفتہ، خوش طبع۔