شورہ زار

( شورَہ زار )
{ شو (و مجہول) + رَہ + زار }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - شور زار، اوسر، بنجر۔