شوریدہ بخت

( شورِیدَہ بَخْت )
{ شو (و مجہول) ری + دَہ + بَخْت }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بدبخت، بدنصیب۔