شست اندازی

( شِسْت اَنْدازی )
{ شِسْت + اَن + دا + زی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نشانہ باندھنا؛ (کنایۃً) دلبری کرنا۔