شوخئی تقریر

( شوخئیِ تَقْرِیر )
{ شو (و مجہول) + خی + اے + تَق + رِیر }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - گفتار کی شگفتگی و دلکشی، اندازِ بیان کی خوبی۔