تمت باالخیر

( تَمَّت بِاالْخَیر )
{ تَم + مَت + بِل (ا غیر ملفوظ) + خَیر (ی لین) }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - اچھا خاتمہ۔