تمام عیار

( تَمام عَیّار )
{ تَمام + عَیْ + یار }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - کامل مکار۔