تماش بین

( تَماش بِین )
{ تَماش + بِین }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - شوقین مزاج، عیاش، اوباش؛ بدکار۔