تمثال سازی

( تِمْثال سازی )
{ تِم + ثال + سا + زی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - امیجری، تخیل سے تصویر کاری، نظیر تراشنا۔