ٹکراؤ

( ٹَکْراؤ )
{ ٹَک + را + او (و مجہول) }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - تصادم، مقابلہ، آویزش۔