شکر افشانی

( شَکَر اَفْشانی )
{ شَکَر + اَف + شا + نی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - شیریں کلامی۔