معنی نگاری

( مَعْنی نِگاری )
{ مَع + نی + نِگا + ری }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مَعنی لکھنا، انشا بردازی، تشریح نِگاری، شرح۔