معنی یابی

( مَعْنی یابی )
{ مَع + نی + یا + بی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - معنی شناسی، معنی رسی، معنی سمجھنا۔