ندرت پسند

( نُدْرَت پَسَنْد )
{ نُد + رَت + پَسَنْد }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - (مجازاً) لطیف، عمدہ، خوشگوار۔