ندامت شعار

( نَدامَت شِعار )
{ نَدا + مَت + شِعار }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ندامت آشنا، شرمندہ، خجل، شرمسار۔