نخوت پرست

( نَخْوَت پَرَسْت )
{ نَخ + وَت + پَرَسْت }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نہایت مغرور؛ (مجازاً) گھمنڈی۔