نخوت پرستی

( نَخْوَت پَرَسْتی )
{ نَخ + وَت + پَرَس + تی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - غرور، گھمنڈ، خودبینی، شیخی، شیخیت۔