نخوت پسندی

( نَخْوَت پَسَنْدی )
{ نَخ + وَت + پَسَن + دی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - غرور، تکبر، خودپسندی۔