نخل ہستی

( نَخْلِ ہَستی )
{ نَخ + لے + ہَس + تی }

تفصیلات


اسم مجرد
١ - زندگی کا درخت؛ (مجازاً) زندگی۔