زخم دامن دار

( زَخْمِ دامَن دار )
{ زَخ + مے + دا + مَن + دار }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - گہرا اور چوڑا گھاؤ، بڑا زخم۔