زبان چرب

( زُبان چَرْب )
{ زُبا + نے + چَرْب }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - تیز و طرار زبان۔