مقامی زبان

( مَقامی زُبان )
{ مَقا + می + زُبان }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - مقامی بولی۔