مقام رنگ و بو

( مَقامِ رَنْگ و بُو )
{ مَقا + مے + رَن (ن غنہ) + گو (و مجہول) + بُو }

تفصیلات


اسم ظرف مکان
١ - رنگ و بو کی دنیا یا جگہ، مراد؛ کائنات۔