شوریدہ دماغ

( شورِیدَہ دِماغ )
{ شو (و مجہول) + ری + دَہ + دِماغ }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - غالب دماغ، (کنایۃً) دیوانہ، سودائی۔