شوریدہ روزگار

( شورِیدَہ روزْگار )
{ شو (و مجہول) + ری + دَہ + روز (و مجہول) + گار }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - پریشان حال، بے سرو سامان؛ بدحال، خستہ و خراب؛ دیوانہ، مجنوں۔