شومیء بخت

( شُومیءِ بَخْت )
{ شُو + می + اے + بَخْت }
( فارسی )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - شومی اختر، قسمت کی خرابی، بدنصیبی۔