شومیء تقدیر

( شُومیءِ تَقْدِیر )
{ شُو + می + اے + تَق + دِیر }

تفصیلات


اسم مجرد
١ - شومی اختر، بدنصیبی، قسمت کا پھیر۔