شومیء طالع

( شُومیءِ طالِع )
{ شُو + می + اے + طا + لِع }

تفصیلات


اسم مجرد
١ - بدقسمتی، نحوست، تقدیر کی خرابی۔