شومیء نفس

( شُومیءِ نَفَس )
{ شُو + می + اے + نَفَس }

تفصیلات


اسم مجرد
١ - بدمزاجی۔