شیر گرم

( شِیر گَرْم )
{ شِیر + گَرْم }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نیم گرم، کنکنا۔